Informasjon om Nortrip

Betingelser for bruk

Betingelser for bruk

Sist oppdatert: 21. juni 2021

1. Generelle betingelser for bruk

1.1 Den digitale Nortrip-guiden

Den digitale Nortrip-guiden er en digital tjeneste som er gir en oversikt over verter som tillater gratis bobilparkering i inntil 24 timer til bobileiere med et gyldig Nortrip-medlemskap.

1.2 Ansvarsfraskrivelse

Nortrip-guiden legger til rette for at bobilturister skal kunne komme i kontakt med verter som tilbyr gratis bobilparkering til Nortrip-medlemmer. Det gis ingen garanti fra Nortrip AS' side for verts-opplevelsene. Vertene er selv ansvarlige for å ta imot bobilturister. Som Nortrip-medlem er du selv ansvarlig for dine handlinger, og du må selv vurdere om verten du vil besøke passer dine ønsker og behov. Nortrip AS kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå på verters eller gjesters person, eiendeler og eiendommer. Slike skader er verters og gjesters eget anliggende og anbefales løst via verters og gjesters forsikringer.

1.3 Sletting av Nortrip-medlem

Nortrip AS forbeholder seg retten til å utestenge et Nortrip-medlem fra den digitale Nortrip-guiden dersom det er hevet over enhver rimelig tvil at vedkommende med vilje forvolder skade på en verts eller andre Nortrip-medlemmers person, eiendom eller eiendeler. Under slike forhold vil det ikke bli gitt vedkommende noen form for kompensasjon.

2. Kjøpsvilkår

2.1 Ingen angrerett

Vi gjør oppmerksom på at vår digitale Nortrip-guide anses som digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium. Etter angrerettloven §22, bokstav n har du som forbruker således ikke rett til å benytte deg av angreretten for å angre kjøp av den digitale Nortrip-guiden.

Er den digitale Nortrip-guiden kjøpt som del av en pakke sammen med den fysiske Nortrip-guiden (gjelder fra 2022-sesongen), er angrefristen 14 dager fra den dag du får Nortrip-guiden i fysisk besittelse.

Angrerettloven gjelder ikke for bedrifter.

2.2 Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Nortrip AS melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Nortrip AS.

Reklamasjon til Nortrip AS bør skje skriftlig og helst via e-post til post@nortrip.no.

For bedrifter og andre virksomheter gjelder alminnelige bestemmelser om kjøp, regulert av kjøpsloven.

2.2.1 Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Nortrip AS kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Nortrip AS urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Nortrip AS har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

2.2.2 Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

2.2.3 Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

2.3 Konflikter

Klager rettes til Nortrip AS innen rimelig tid, fortrinnsvis per e-post til post@nortrip.no. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no.

Dersom dette ikke fører frem, skal tvistene løses ved norske domstoler, der Agder tingrett er rette verneting.